تاریخ شروع

10:00 ق.ظ

پنجشنبه, آبان 1, 1399

تاریخ پایان

4:00 ق.ظ

شنبه, آبان 10, 1399

آدرس

اعلام خواهد شد

درباره رویداد

خود فریبی در روابط انسانی یکی از دوره های آموزشی است که به شما کمک می کند چگونه روابط خود را بهبود ببخشید و در روابط نقش کلیدی را بازی کنید. این مجموعه می تواند دیدگاه، رفتار و زندگی خصوصی و حرفه ای شما را عمیقا متحول کند. در این مجموعه می آموزید که خود فریبی ریشه ی تمامی تعارضات انسان ها و کاهش سرزندگی و بهره وری در خانواده ها، سازمان ها و نهادهاست