آموزش مهارتهای زندگی محدود به گروه سنی یا موقعیتی خاصی نمی باشد. به طور کلی باید گفت همه افراد با دریافت این مهارتها می توانند زندگی بهتری را تجربه کنند، از فرصتهای زندگی بهتر استفاده کنند و با چالشهای زندگی بهتر رو به رو شوند.  با این حال به نظر می رسد این آموزشها برای گروههای سنی آسیب پذیر مانند کودکان و نوجوانان بسیار اهمیت دارد. به نظر می رسد ارائه آموزشها نه تنها در رشد توانمندی کودکان و نوجوانان و اجتماعی شدن آنان نقش دارد، بلکه در پیشگیری اولیه برخی از بیماریها و ناتوانی ها در آنان موثر است.

با این حال به دلیل آنکه آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر شواهد و تجربیات عینی زندگی است، در کسانی که عملا با چالشهای زندگی رو به رو شده اند به گونه ای دیگر اثر گذار است. چنین افرادی به گونه ای کاربردی از آموزشها استفاده می کنند زیرا هر کدام بر نقطه ضعف خود متمرکز می شوند و تلاش می کنند با استفاده هدفمند از اموزشها نقاط ضعف خود را بر طرف کنند و توانمند تر به سوی اهداف خود حرکت می کنند.

برای آشنایی بیشتر با این موضوع می توانید تعریف مهارتهای زندگی، مدلهای دسته بندی مهارتهای زندگی، مهارتهای کلیدی زندگی را نیز مطالعه کنید.