همدلي يعني اين كه فرد بتواند احساسات ديگران را حتي زماني كه در آن شرايط قرار ندارد، ببیند و درك كند . همدلي روابط اجتماعي را بهبود مي بخشد و به ايجاد رفتارهاي حمايت كننده و پذيرنده ، نسبت به انسان هاي ديگر، منجر مي شود . بعبارت دیگر همدلی یعنی»دنیا را از دریچه چشم فرد مقابل دیدن« ، توان درک احساس، علائق و نگرانی های دیگری و در واقع اساس هوش اخلاقی است.

آموزش همدلی

همدلی عاطفه قدرتمندی است که جلوی رفتار خشن و بی رحمانه را می گیرد و ما را تشویق می‌کند که با مهربانی با دیگران رفتار کنیم. از آنجا که کودکان با امتیازات بسیار بزرگی برای رشد اخلاقی به دنیا می آیند همدلی به طور طبیعی و بسیار زود آشکار می شود، اما در عین حال اگرچه کودکان با توان همدلی به دنیا می آیند بایستی این توان را به درستی در آنها تقویت کرد و گرنه به همان صورت رشد نایافته باقی می ماند.

در این راستا مطالعات نشان می دهند والدینی در پرورش همدلی در کودکان شان بهتر هستند که هر دو در زندگی فرزندانشان فعالانه شرکت دارند و از نظر عاطفی در دسترس هستند. بنابراین اختصاص دادن وقت با کیفیت روزانه برای کودکان از جانب پدر و مادر برای رشد همدلی کودکان ضروری است. همدلی در کودکان آنها را به دیدگاههای گوناگون حساس می‌کند. عاطفه ای است که کودک را متوجه گرفتاری انسان دیگری می کند و وجدانش را برمی انگیزد. کودکان را بردبار و دلسوز میکند و آنها را نسبت به نیازهای دیگران حساس می سازد .کودکی که همدلی را می آموزد بسیار فهمیده تر و مهربان تر خواهد بود و معمولاً در مدیریت خشم ماهرتر است.

الگوهای همدلی

افراد به شیوه های گوناگونی با دیگران همدلی می کنند و هرچه کودکان این شیوه ها را بهتر بشناسند به احتمال بیشتری آن رفتارها را در زندگی روزانه شان می گنجانند.

الگوهای همدلی که به عنوان مثال می توانید در مورد آنها با فرزندتان گفتگو یا آن را اجرا کنید:

“انگار ناراحتی”

“می فهمم چه احساسی داری”

“از این که دلت شکست ناراحت شدم”

“برای من هم یک بار همین اتفاق افتاد. برای همین برایت ناراحت هستم.”

“قلبم می خواهد از خوشحالی از سینه‌ام بیرون بپرد درست مثل این که خودم برنده شدم”

“شرط میبندم خیلی دردت آمد، برای من هم دردناک بود.”

برای آشنایی بیشتر با این موضوع رشد همدلی در کودکان را ببینید.