پا به پاي رشد و ارتقا علمی دانش روانشناسی، اندیشمندان با بررسی توانایی هاي انسان به یافته هاي با ارزشی دست یافته اند. این دستاوردها به انسان کمک می کند، در کنار رشد امکانات زندگی، بتواند درگیري هاي ذهنی خود را حل کرده و در آرامش زندگی کند. یکی از موضوعات روانشناسی که مورد توجه قرار گرفته است، مبحث مهارت هاي زندگی (Life Skills) است. مهارت های زندگی  به بیان ساده مهارتهایی است که به ما برای زندگی بهتر کمک می‌کنند.

این مهارت ها شامل توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند در موقعیت هاي مختلف، عاقلانه و صحیح رفتار کنیم. در زندگی آرامش داشته باشیم، از آن لذت ببریم و درعین حال با دیگران ارتباط مفیدي برقرار کنیم. بتوانیم مسایل پیش آمده را حل نمائیم و سرانجام ضمن کسب موفقیت در زندگی، احساس شادمانی داشته باشیم. مهارتهای زندگی ، توانایی های روانی،اجتماعی برای رفتار انطباقی و موثر هستند که افراد را قادر می سازند تا به طور موثرتری با مقتضیات و چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند.

برای آشنایی بیشتر با این موضوع میتوانید مطالب تعریف مهارتهای زندگی، گروههای هدف آموزش مهارتهای زندگی، مدلهای دسته بندی مهارتهای زندگی و مهارتهای کلیدی زندگی را ببینید.