مدلهای متفاوتی برای ارتقا آموزش های زندگی مطرح شده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد مهارتهای زندگی را در سه سطح طبقه بندی کرده است که عبارتند از:

  • مهارتهای شناختی برای تحلیل و استفاده از اطلاعات
  • مهارتهای شخصی برای توسعه توانمندی های فردی و مدیریت
  • مهارتهای بین فردی برای برقراری ارتباط و تعامل موثر با دیگراان

سازمان بهداشت جهانی حدود دو دهه قبل مدلی ارائه کرده که کاربردی تر از مدل یونیسف است و هنوز هم در طراحی سیستمهای آموزشی و نیز برنامه ریزی‌های کلان دولت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. این مدل پنج بعد دارد که عبارتند از:

  • تصمیم گیری و حل مساله
  • تفکر خلاق و تفکر نقاد
  • مهارتهای ارتباطی و روابط بین فردی
  • خودآگاهی و همدلی
  • مدیریت احساسات و هیجانات و مدیریت استرس

برخی از منابع با تکیه بر مدل سازمان جهانی سلامت ابعاد ارائه شده را تجزیه کرده اند و این ابعاد را به ده بعد تبدیل کرده اند. با این حال هر یک از دو بعد که جداگانه مطرح می شود ارتباطی با هم دارند.

برای آشنایی بیشتر با این موضوع میتوانید تعریف مهارتهای زندگی، گروههای هدف آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای کلیدی زندگی را نیز مطالعه کنید