مجموعه  خود فریبی در روابط انسانی می تواند دیدگاه، رفتار و زندگی خصوصی و حرفه ای شما را عمیقا متحول کند. این مجموعه نشان میدهد که چطور میتوانید به دام تله ی خود فریبی بیافتید. سپس راههای خروج از این تله را بیان میکند و همینطور نشان میدهد که چطور میتوان اصلا گرفتار این تله نشد. خود فریبی ریشه ی  تمامی تعارضات انسان ها و کاهش سرزندگی و بهره وری در خانواده ها، سازمان ها و نهادهاست.

خود فریبی آنقدر در جنبه های زندگی تنیده شده است که در تمام تجربه های شما حضور دارد. خود فریبی، شما را از دیدن دلیل واقعی مشکلات محروم می کند. در چنین شرایطی  وقتی اینگونه کور میشوید، تمامی راه حل هایی که به فکرتان می رسد وضعیت را بدتر می کند. خود فریبی بدین صورت کار رهبری را نیز عمیقا تحت تاثیر قرار میدهد، چراکه رهبری “یعنی بهتر کردن اوضاع”. پس به همان اندازه که خود را فریب داده اید، رهبری شما در هر سطحی دچار مشکل می شود.

مفهوم خود فریبی:

مردم وقتی دچار مشکل می شوند، نمی توانند واقعیتها را  ببینند. به دلیل آنکه نمی توانند ببینند، حتی نمی دانند که مشکلی دارند. به همین علت فکر می کنند دیگران مشکل دارند، همه چیز به ذهنشان خطور میکند جز خود مشکل واقعی. این  حالت به بیان استعاره ، در کوزه بودن است. چرا که درون کوزه هم تصویر ما از دنیای بیرون و واقعیتها مخدوش شده است.

خود فریبی در واقع تعیین کننده تجربه های ما در همه وجوه زندگی است، چرا که خود فریبی ما را در یافتن علت واقعی مسائل گمراه می کند و وقتی که ریشه مسائل را نمی بینیم، هر راه حلی که به نظرمان برسد وضعیت را بدتر خواهد کرد. به همین دلیل است که خودفریبی نقش کلیدی در روابط دارد.

برای مطالعه بیشتر ریشه خود فریبی و خود فریبی و کوزه را ببینید.

برگرفته از کتاب خودفریبی ترجمه زاهد شیخ الاسلام، انتشارات اورنگ