تصمیم گیری یکی از مهارتهای مهم زندگی است. آدمی از صبح تا شام در حال تصمیم گیری برای انتخاب های مختلف زندگی خود است. میزان اهمیت تصمیم های روزمره زندگی متفاوت است اما هیچکدام بی اهمیت نیستند. برخی از تصمیم ها اثر کوتاه مدت دارد، مانند انتخاب غذا برای ناهار امروز و برخی از آنها در بازه زمانی بلند تری بر زندگی ما تاثیر می گذارند مانند انتخاب شغل. برخی از تصمیم ها فقط بر یک یا چند نفر محدود اثر می گذارد ولی در مقابل برخی از آنها می تواند در گستره قابل توجهی از جامعه تاثیرگذار باشد.

تصمیم گیری یعنی انتخاب یک گزینه از بین گزینه های مختلف. پس تصمیم گیری در شرایطی امکان پذیر است که دو پیش شرط وجود داشته باشد. اول آنکه بیش از یک گزینه یا راه حل برای ما وجود داشته باشد. دومین پیش شرط این است که ما حق انتخاب داشته باشیم. تصمیم گیری باعت می شود شرایط کنونی ما به آینده مطلوب متصل شود. پس وضعیت موجود می تواند بر آینده ما تاثیر گذار باشد. باید دانست که فقط وضعیت موجود بر آینده موثر نیست بلکه در بیشتر مواقع تجربه های گذشته نیز بر آینده ما موثر هستند. پس برای ساختن آینده ای بهتر باید از امروز شروع کنیم تا با تصمیم های موثر و مناسب آینده بهتری برای خود بیافرینیم.

در ادامه میتوانید انواع روشهای تصمیم گیری و مراحل تصمیم گیری را هم مطالعه کنید.