برای آنکه بتوانید تشخیص دهید که انسان موثری هستید یا نه ابتدا باید ویژگی های انسانهای عامل و سایر افراد آشنا شوید.

خصوصیات افراد واکنشی و افراد عامل

افراد واکنشی همیشه با مقصر نشان دادن محیط عوامل بیرونی سعی می‌کنند از زیر مسئولیت شانه خالی کنند. کسی که خود را” مسئول” نداند، طبیعتاً اوضاع و شرایطی را به وجود می آورد که از باور او حمایت کند. در نتیجه این افراد به طرز فزاینده احساس قربانی بودن و عدم تسلط می‌کنند. صفت مشخصه افراد واکنشی این است که همواره در حال ملامت کردن کسی یا چیزی هستند.

در مقابل انسان عامل فقط ارزش ها و اصولی را انتخاب می‌کند که خودش درون بتواند صحت و اعتبار آنها را تشخیص بدهد و تایید کند. عامل بودن به این معناست که رفتار ما کنش تصمیمات ماست نه زاییده اوضاع و شرایط ما. این افراد به این باور رسیده اند که ما قدرت داریم که بگذاریم احساس ها تابع ارزش ها باشند.

اکنون جادارد بررسی کنید که شما جزو کدام گروه هستید؟ افراد عامل یا افراد واکنشی؟

حلقه نگرانی و حلقه نفوذ

یکی از راه های تشخیص میزان” عامل بودن” خود این است که ببینیم وقت و انرژی خود را صرف چه چیزهایی می کنیم. همه ما نگرانی هایی در زندگی داریم، مانند نگرانی در مورد آینده، فرزندان، سلامت، شغل و … . این موضوعات را در یک دایره بنویسید و اسم آن را “حلقه نگرانی” بگذارید.

سپس به موضوعات حلقه نگرانی نگاهی دوباره بیندازید. بررسی کنید که کدام یک از نگرانی های شما خارج از حوزه اختیارتان قرار دارد و در مورد کس نگرانی ها می توانید کاری انجام بدهید. دسته دوم را درون یک دایره کوچک تر به نام “حلقه نفوذ” قرار دهید.

اکنون ببینید وقت و انرژی خود را بیشتر صرف چه اموری می کنید. افراد عامل همه تلاش خود را بر” حلقه نفوذ” خود متمرکز می کند. یعنی بیشتر به مسائلی می پردازند که زیر نفوذ مستقیم خودشان قرار دارد. طبیعت انرژی آنها مثبت است و موجب گسترش و وسعت حلقه نفوذشان می شود. در. مقابل افراد واکنشی تلاشهای خود را بر” حلقه نگرانی” خود متمرکز می کنند. آنان بیشتر بر نقاط ضعف سایر مردم، مشکلات محیط و اوضاع و شرایطی که بیرون از اختیار آنهاست متمرکز می شوند. انرژی منفی حاصل از این تمرکز، همراه با غفلت از آن چه می‌توانند به انجام برسانند، سبب کوچکتر شدن حلقه نفوذشان می شود.

برای آشنایی با مفهوم و ویژگی های انسان ی موفق، انسان موثر را ببینید.

برگرفته از کتاب هفت عادت مردمان موثر، نوشته استفان کاوی، ترجمه گیتی خوشدل، نشر پیکان