تفریح یک نیاز اساسی روان شناختی است که درست به اندازه دیگر نیازها اهمیت دارد. این نیازها شامل خندیدن، لذت بردن، اکتشاف و یادگیری است. بسیاری از کودکان از تفریح کردن استقبال می کنند و به آن عادت دارند. آنها تا جایی که می توانند بازی می کنند و قبل از رفتن به کلاس اول، بیشترین میزان یادگیری را نسبت به آموخته هایی که در آینده و در یک بازه زمانی مشابه به دست خواهند آورد، کسب می کنند. عموماً بزرگترها مهارت کمتری در تفریح کردن دارند و حتی گاهی تا آنجا پیش می روند که آن را رفتاری کودکانه قلمداد می کنند. شناخت و درک این موضوع که رابطه ای عمیق و نزدیک بین تفریح کردن و یادگیری وجود دارد، بسیار مهم است. آنها پیوسته کشف می کنند، یاد می گیرند و تفریح می کنند.

برای آشنایی با نیازهای روانشناختی کودک نیازهای عشق و احساس تعلق، قدرت و خود ارزشمندی و نیاز به آزادی را ببینید.