آزادی به معنای توانایی حق انتخاب است. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که آزادیهای بسیاری به ما داده شده و بسیاری از ما همه روزه انتخاب های بی شماری داریم و از این جهت سعادتمند هستیم. حتی کسانی که تا به حال چیزی از تئوری انتخاب نشنیده اند نیز درباره اهمیت آزادی دادن به کودکان در انتخاب های شان، صحبت می کنند. در این خصوص، به ویژه به یاد داشتن دو نکته حائز اهمیت است، اول: باید به کودکان کمک کنید به این نکته واقف شوند که همه روزه می توانند انتخاب های بسیاری داشته باشند. بسیاری از آنها لباسی را که در خانه می پوشند، خودشان انتخاب می کنند. در برنامه های پیش دبستانی ساعاتی در روز در نظر گرفته می شود که کودکان مختار هستند از میان فعالیتهای گوناگون و پیش بینی شده یکی را انتخاب کنند. برخی مدارس ابتدایی نیز “زمان های آزاد” را در برنامه روزانه خود گنجانده اند که در آن ساعات به کودکان آزادی انتخاب کار، یا فعالیت، یا … داده می شود تا در یک فعالیت آموزشی ارزشمند مشارکت کنند. کودکان اگر دریابند نیازشان به آزادی، به طور منظم و با قاعده برآورده می شود، بسیار شاد تر خواهند بود و زمانی که کاری را از آنها می خواهیم، بهتر همکاری می کنند. گاهی از کودکان خواسته می شود ساکت بمانند، اسباب بازی های شان را کنار بگذارند. گوشه‌ای از اتاق را تمیز کنند، یا به صحبتهای معلم و والدین گوش کنند. کودکانی که می دانند همه روزه گزینه های زیادی برای انتخاب دارند با این محدودیت ها راحت تر کنار می آیند.

دومین نکته ای که ارزش تاکید دارد این است که اغلب این خود ما هستیم که خود را محدود می کنیم و تامین نیاز به آزادی را برای خود دشوار می نماییم! شاید با کودکانی برخورد داشته اید که نسبت به پیشرفت و تجربه کامل زندگی، بی میل یا ناتوان باشند. این کودکان به گونه ای بسیار واقعی و ملموس قربانیان زندانی کردن خود هستند. آنان تا وقتی خود را به این شکل محدود می کنند، در ارضاء نیاز به آزادی ناکام خواهند ماند و قادر به تجربه آن نخواهند بود. اگر راهی پیدا کنید که به این کودکان اجازه خطر کردن و تامین موفقیت آمیز نیازشان به آزادی داده شود، به آنها کمک بزرگی کرده اید.

برای آشنایی بیشتر با نیاز های اساسی روانشناختی کودکان نیاز های عشق و احساس تعلق، قدرت و خود ارزشمندی و نیاز به تفریح را ببینید.