از آنجا که زندگی و راهکارهای ارتقای آن چند بعدی است، آموزش این ابعاد نیاز به یک تیم تخصصی چند حرفه ای دارد. بر این اساس در این مجموعه تلاش گردیده است برای ارائه آموزشها و تهیه متون و منابع آموزشی از مجموعه ای از متخصصین حوزه های مختلف سلامت، پزشکی و روانشناسی کمک گرفته شود.

بستر آموزشی که از طریق این وبگاه در اختیار مخاطب قرار گرفته است به گونه ای طراحی شده است که امکان ارتباط پویا بین آموزش گیرندگان و آموزش دهندگان را فراهم می کند. از این رو آموزش در این مجموعه یک فرایند تعاملی دو سویه است که به آموزش بهتر و کاربردی تر منجر خواهد شد.

مدرسان ما