مفهوم قدرت از میان نیازهای اساسی، بیش از همه مورد سوء تفاهم قرار گرفته است، زیرا برداشت ما از این مفهوم منحصرا اعمال قدرت بر دیگران است. در حالی که منظور از نیاز به قدرت، یا خود ارزشمندی قدرت، نوعی احساس کفایت و انجام دادن کارها به طور مناسب است. این شامل شناخت کارهایی است که انجام میدهید، همچنین شناخت شخصیت تان نیز حائز اهمیت است. خود ارزیابی یکی از مشکلات مهم این شناخت است. می توانید هر روز به خودتان یادآوری کنید که انسان با کفایتی هستید، استعدادهای خاص و آشکاری دارید و بسیار مهم هستید. قدرانی از خود بر مبنای خود ارزیابی شرافتمندانه و صادقانه، به دور از خود محوری و خودخواهی، در تامین نیاز به قدرت موثر است. می توان هر روز از کودکان برای کارهای خوبی که انجام میدهند، قدردانی کرد. بسیاری از معلمان، هر روز از رفتار خوب و مناسب کودکان قدردانی می کنند. این کار کودکان را در تامین نیازشان به قدرت یاری می کند.

برای آشنایی بیشتر با سایر نیاز های اساسی روانشناختی کودکان، نیازهای عشق و احساس تعلق، نیاز به آزادی و نیاز به تفریح را ببینید.