تفکر خلاق يکی از مهارتهای اصلی برای تصميم گيری و حل مساله است و ما را قادر میسازد تا به امکانات و احتمالات بيشتری بيانديشيم و فراتر از تجربيات شخصی خود نگاه کنيم. خلاقيت در برگيرنده موارد زير است:

– توانايی ديدن چيزی به شيوه ای نو

– آموختن از تجربه هاي قبلي و ارتباط دادن اين يادگيري به موقعيتهاي تازه

– تفكر انعطاف پذير و رفع موانع

– استفاده از روشهاي غيرسنتي براي حل مشكلات

– فراتر از اطلاعات گام برداشتن

– آفريدن چيزي منحصر به فرد

در خصوص آموزش تفکر خلاق به کودکان، وقتی به آنها می گوییم : “چه فکر خوبی!”، ” چه خوب که فکر تازه ای داری” یا “آفرین که جرقه شروع این کار بودی”، در واقع خلاقیت او را تحسین می کنید.

خلاقیت با یک فکر جدید شروع می شود، اما مهم تراز آن، این است که بدانیم این فکر کافی نیست و برای آنکه فکر ها عملی شوند باید کاری انجام داد. به عبارتی خلاقیت ریشه در اولین گام و ادامه آن دارد. خلاقیت اساس علوم را تشکیل می دهد و باعث می شود سوالاتی بپرسیم و به دنبال پاسخ آنها برویم. این مهارت مستلزم تردیدها، حدسها ،جستجوی نشانه ها، تجربیات، تصمیم ها و تشخیص چگونگی کارکرد اشیا و شرایط مختلف است.

این مهارت در بچه ها با علاقه مند شدن و تمرین برای عملی کردن فکرهای خوب را ایجاد می‌کند. فعالیتهای مربوط به مهارت تفکر خلاق باعث می شود بچه ها درباره علت و معلول ها فکر کنند. وقتی به کودکانمان آزادی و اجازه میدهیم، آنها را تشویق می‌کنیم، وقت می دهیم و محیطی را فراهم می کنیم که در آن سوال کنند پایه های تفکر خلاق را در آنها ایجاد می‌کنیم. در ادامه میتوانید یا مطالعه گشت علمی با فعالیتهایی ساده برای افزایش خلاقیت کودکان آشنا شوید.