برقراری ارتباط موثر با کودکان یکی از پیش شرطهای لازم برای توانمند سازی و تاثیرگذاری مثبت بر کودکان است. این نکته بدین معنا است که برای کو دکان زمان و انرژی هزینه کنیم یعنی کنار آنان بنشینیم و دنیا، علائق و داستان هایشان را درک کنیم. وقتی با کودکان ارتباط همدلانه برقرار می کنیم. در طول زمان فضای اعتماد و امنیت بین والدین (مربیان) و کودکان شکل می گیرد. در بستر این فضا است که آموزش و توانمند سازی کودکان رخ می دهد.

کودکان در ۳ سال اول زندگیشان، دارای نیمکره راست غالب هستند. در فاصله بین ۳ تا ۶ سالگی، همچنان نیمکره راست مغزی آنها غالب است. به تدریج نیمکره چپ مغزشان شروع به رشد و فعال شدن می کند و در ۶ سالگی نیمکره چپ مغز درست مثل نیمکره چپ مغز بزرگسالان روی نیمکره راستش غلبه می کند. شیوه های تفکر و یادگیری در کودکان دارای تفاوتهایی مهم با بزرگسالان است. بنابراین در هنگام تعامل و آموزش به کودکان ، بایستی با در نظر گرفتن این ویژگیها بتوانیم از روشهای آموزشی موثر برای کودکان استفاده نماییم. یکی از مهمترین این ویژگی ها نقش بازی و قصه گویی در یادگیری و آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان است.

برای مطالعه بیشتر آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و تاثیر فرهنگ بر توانمند سازی کودکان را ببینید.