اگر خرابکارها نماد دشمنان درونیتان باشند، فرزانه نمایانگر بخش خردمند تر و ژرف تر شما است. فرزانه بخشی است که می تواند اوج بگیرد، جنگ و دعوا را پشت سر بگذارد، تسلیم ماجراها و تنش ها نشود و فریب دروغ خرابکارها را نخورد.

دیدگاه فرزانه نسبت به هر چالشی که پیش رو دارید ، این است که آن چالش هدیه و فرصتی است برای رشد. فرزانه به نیروهای بزرگ ذهن شما دسترسی دارد و در برابر هر چالشی از این منابع بهره مند می شود. فرزانه و نیروهای آن از مناطقی از مغز انرژی می گیرند که با مناطق فعال کننده خرابکارها متفاوت است. مغز هوش مثبت مسئول سوخت رسانی به فرزانه شما هستند.

شما منبعی عظیم از این نیروها را در درون خود دارید که معمولا آنها را به کار نمی برید با نگرش فرزانه با هرگونه چالش موجود در زندگی و کارتان می توانید روبرو شوید و برای پیروزی بر چالش ها از فرزانه خود بهره ببرید. در این راه احساس‌های فرزانه را که مهربانی خلاقیت نشاط آرامش و قاطعیت راسخ را در بر می‌گیرند تجربه خواهید کرد. آنگاه خودتان خواهید دید که در رویارویی با چالش های زندگی به خرابکار ها و دروغ هایی که به منظور توجیه وجودشان به شما می گویند ، نیازی ندارید. برای آشنایی بیشتر مفهوم هوش مثبت و خرابکار درون را ببینید.

برگرفته از کتاب هوش مثبت نوشته فرزاد چمین